Titols i resum a tot arreu
NEW DATES / NOVES DATES: 12-14/10/12
Meeting of choral specialists from Mediterranean Area
Trobada d'Experts en Cant Coral del Mediterrani
Data: 12/10/2012
Duració: 3 Dies 
Localització: CaixaForum - Fontana d'Or
V Mediterranean Choral Forum (formulari d'inscripció - registration form )

Programa (provisional) - Schedule (first draft)

Divendres 12


Dissabte 13


Tema del matí: Estratègies i mètodes per a l’estudi quantitatiu i qualitatiu de la pràctica coral en països mediterrànis

Redactar un mapa de la pràctica coral del nostre país ens permet conèixer, també a escala mediterrània, la situació real del cant coral. Aquest mapa és l’eina imprescindible per al disseny d’objectius i polítiques corals a curt, mig i llarg termini. Aquesta eina també ha de servir per poder dimensionar i reivindicar l’abast de la tradició coral de cada un dels nostres països.
Al llarg del matí coneixerem diverses experiències exemplars portades a terme a França, Itàlia i EUA.
Serà un bon moment per conèixer de primera mà no tant els resultats, que també, sinó els mètodes emprats en cada cas.
Friday 12th


Saturday 13th


Morning topic: Strategies and methods for the quantitative and qualitative study of choral practice in Mediterranean countries

Mapping the choral live in our country give us the opportunity to know, also at Mediterranean level, the real situation of choral practice. This map will be an essential tool to define goals and choral policies in short, medium and long term . This tool should also serve to know the dimension of choral live and claim for the value of choral tradition in our own countries.
During the morning session we’ll know different exemplars experiences from France, Italy and USA.
It will be a good  time to know first hand not only the results but also the methods used in each case.

 
10.00 - 11.00h. Presentació d’experiències exemplars
11.00h Pausa
11.30 - 13.00h. Sessió de treball
13.00h Dinar
10.00 Working session
11.00 Break
11.30 Working session
13.00 Lunch
Tema de la tarda: Per a un Manual de Diplomàcia i bones pràctiques per a l’organització d’activitats corals a la mediterrània

Les costes de la mediterrània són diverses en tradicions, cultures, costums, creences, sistemes polítics i religions. Aquesta riquesa i diversitat és un patrimoni a preservar i el seu coneixement ens enriqueix. Aquesta mateixa diversitat pot supososar un repte a l’hora d’organitzar esdeveniments internacionals amb la participació de cantaires i directors provinents de llocs diversos.
Gràcies a la presència d’experts en cant coral de les diferents zones i països podrem definir un codi de bones practiques i un manual de diplomàcia.
Aquesta eina, que romandrà oberta a futures aportacions i precisions, ha de ser l’eina de consulta per a tots els qui organitzem esdeveniments corals internacionals al Mediterrani.
Afternoon topic: Drafting a Handbook of diplomacy and code of good practice for the organization of choral activities in the Mediterranean Area

The shores of the Mediterranean Sea are rich of traditions, cultures, customs, beliefs, religions and political systems.
This rich diversity can been a challenger in order to organize international events with participants (singers and conductors) from various places.
Thanks to the presence of choral specialists from different countries and areas we can define a code of good practice and a manual of diplomacy.
This tool, which will remain open for future contributions and clarifications, should be the query tool for all those who organize international choral events in the Mediterranean Area.


 
16.00h. Presentació d’experiències exemplars
17.00 - 18.30h Sessió de treball
18.30h Pausa
19.00h Presentació de Mediterranean Voices Conference 2013
20.00h Concert
21.30h Sopar
16.00h. Working session

18.30h Break
19.00h Mediterranean Voices Conference 2013 a presentation
20.00h Concert
21.30h Dinner
Diumenge 14

Mediterranean Choral FORUM

10.00h Forum d’idees
Comparteix la teva idea de projecte innovador, els altres participants poden ajudar-te a millorar-la
11.00h Forum de projectes
Si estàs buscant partners per als teus projectes, troba’ls entre els participants al Forum
12.00h Pausa
12.30h Forum d’activitats
Promociona les teves activitats corals futures

13.00h Clausura
Sunday the 14th

Mediterranean Choral FORUM

10.00h Ideas Forum
Share your ideas for innovative projects so other participants can help you to improve them
11.00h Project Forum
If you are looking for partners for your project, find them among the participants
12.00h Break
12.30h Activities Forum
Promote your future choral activities in an international auditorium
13.00h
 


Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org